Warunki gwarancji


KARTA GWARANCYJNA WRAZ Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU

JEDNORAMOWYCH OKIEN, DRZWI BALKONOWYCH ORAZ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH DREWNIANYCH

UWAGA:

Przed rozpoczęciem montażu
należy zapoznać się z instrukcją
oraz warunkami gwarancji

RONKOWSKI Fabryka Okien i Drzwi S.A.
83-400 Kościerzyna, ul. Mała Kolejowa 4
tel. 58/686-77-81 tel./fax 686-78-54
www.ronkowski.eu; e-mail: biuro@ronkowski.eu

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych poniżej.

1. Producent – Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A , w zakresie w jakim w ramach swojej działalności gospodarczej zbywa produkty na rzecz Sprzedawców lub Klientów.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy odrębnych ustaw przyznają zdolność prawną, która nabywa od Producenta produkty, celem ich dalszej odsprzedaży.

3. Klient – każdy podmiot, który nabywa produkt od Producenta albo od Sprzedawcy, w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

4. Produkt – towar wyprodukowany lub dostarczony przez Producenta.

5. Gwarancja – zobowiązanie Producenta wobec Klienta do naprawy lub wymiany produktu, którego wady ujawniły się w okresie gwarancji.

6. Okres gwarancji – zgodnie z & 2 pkt.2 warunków gwarancji od wydania produktu Klientowi lub  w przypadku opóźniania odbioru przez Klienta, od daty gotowości Sprzedawcy do wydania Produktu.

7. Zakres terytorialny gwarancji – gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a także na terenie indywidualnie uzgodnionych miejsc dostawy Produktów.

8. Autoryzowany przedstawiciel Producenta – Sprzedawca lub inny podmiot, który w imieniu i na rachunek Producenta dokonuje naprawy gwarancyjnej, wyznaczony przez Sprzedawcę.

9. Serwis i konserwacja – odpłatne usługi polegające w szczególności na sprawdzeniu i zabezpieczeniu powłoki lakierniczej, okuć, uszczelek, połączeń ramiaków, uzupełnienia ubytków, uszczelnień silikonem, wymianie części zamiennych, innych usługach usunięcia uszkodzeń lub zniszczeń nieobjętych gwarancją stwierdzone protokołem.

10. Naprawa gwarancyjna – według wyboru Producenta naprawa lub wymiana produktu, którego wada ujawniła się w okresie gwarancji.

11. Wada materiałowa – ujawnione w okresie gwarancji uszkodzenie tkwiące w materiale, z którego wykonany został Produkt, z zastrzeżeniem pkt 12.

12. Wada wykonawcza – ujawnione w okresie gwarancji uszkodzenie wynikłe ze sposobu montażu Produktu.

13. Wada zewnętrzna tzw. wizualna – wada powłok lakierniczych lub  zespoleń szybowych, które można stwierdzić oglądając Produkt nieuzbrojonym okiem z odległości większej niż 1 metr w warunkach naturalnego oświetlenia. Nie stanowi wady wizualnej efekt „wypłynięcia żywicy” ani efekt „mlecznej plamki”, które wynikają z naturalnych właściwości produktów drewnianych.

14. Wyłączenie gwarancji – przypadki, w których Producent, pomimo ujawnienia się wady w okresie gwarancyjnym nie jest zobowiązany do naprawienia lub wymiany Produktu.

 

WARUNKI GWARANCJI

§ 1

1. Firma RONKOWSKI Fabryka Okien i Drzwi S.A., zwana dalej „Producentem” jako Producent stolarki drewnianej /okien i drzwi balkonowych/ gwarantuje wysoką jakość dostarczonych produktów zgodnie z dokumentami odniesienia.

§ 2

1. Gwarancją jakości objęte są usterki produktu spowodowane jego wadliwym wykonaniem lub wadami materiałowymi ujawnionymi w ramie, okuciu, szybie lub powłoce malarskiej  z zastrzeżeniem § 3.

Gwarancja udzielana jest na:

 • Konstrukcję okien i drzwi balkonowych - 5 lat
 • Okna balkonowe uchylno-przesuwne /PSK/ - 2 lata
 • Okna balkonowe podnoszono-przesuwne /HS/ - 2 lata
 • Zespolenia szyb - 3 lata
 • Prawidłowe funkcjonowanie okuć - 5 lat
 • Powłokę malarską - 3 lata
 • Drzwi zewnętrzne (konstrukcja, zespolenia szyb, okucia, powłoka malarska) - 2 lata

2. Dopuszcza się wady zespoleń szybowych dopuszczalne przez normy PN-EN 1279-1:2018.

3. Dopuszcza się różnice kolorystyczne poszczególnych elementów wyrobu, spowodowane odstępstwem w odcieniach naturalnego ubarwienia i usłojenia drewna klejonego użytego do produkcji stolarki, jak również mniejszych usterek, nie rzutujących na wykorzystanie wyrobu. W/w odchyłki w kolorach na poszczególnych ramiakach, podczas pomiaru fotometrycznego mogą wynosić do 25% odstępstwa od wzorca, w zależności od rodzaju drewna, koloru drewna, grubości naniesionej farby itp.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobach lub usługach.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, w szczególności z tytułu: uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych w wyniku normalnego zużycia eksploatacyjnego, porysowań, zadrapań od paznokci, kluczy lub spowodowanych przez zwierzęta domowe, zanieczyszczenia, zalania, zjawisk atmosferycznych, np.: gradobicie, powódź, huragan, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne skutkujące pożarem, niewłaściwej instalacji lub obsługi, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. taśmy, płynów), skutków działania agresywnych środków chemicznych (m.in. posiadających w swoim składzie środki anionowo powierzchniowo czynne), eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem, niewielkich szczelin na łączeniach listew wynikających z naturalnej kurczliwości materiału, pęknięć szyb wynikających z właściwości fizycznych szkła oraz budowy pakietu szybowego (Producent nie dopuszcza możliwości montażu wewnętrznych rolet okiennych/żaluzji, które mogą powodować uszkodzenia stolarki oraz termiczne pęknięcia szyb). Gwarancja nie obejmuje również delikatnych stuków w oknach z zamontowanymi szprosami międzyszybowymi wywołanych przez zamykanie i otwieranie okien oraz przez znaczny napór wiatru.

5. Gwarancja nie obejmuje czynności, należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, a w szczególności  jego mycia, konserwacji, regulacji okuć (regulacja ostateczna w ramach kosztu montażu jest wykonywana przed odbiorem technicznym), czy smarowania mechanizmów, jak również zbicia lub pęknięcie szyby.

6. Drzwi zewnętrzne Ronkowski wymagają ochronnego zadaszenia od zewnętrznej strony drzwi uniemożliwiające przedostanie się opadów atmosferycznych poza górną krawędź skrzydła. Zadaszenie powinno wystawać poza obrys otwartych drzwi i powodować zacienienie drzwi w okresie największego nasłonecznienia.

7. Do otwierania i zamykania okien oraz drzwi zewnętrznych Ronkowski należy używać wyłącznie klamki, gałki lub dedykowanego do tego pochwytu.

§ 3


1. Gwarancją nie obejmuje wad:
W sytuacji gdy:

 • Naruszona została konstrukcja wyrobu,
 • Klient lub osoba trzecia we własnym zakresie dokonywała napraw,
 • Wada wynika z uszkodzeń powstały w podczas przewozu o ile nie zostały zgłoszone podczas odbioru,
 • Różnice w odcieniu szyb, drewna, powłok lakierniczych wynikają z dostaw okien w różnych terminach,
 • Wada wynika z właściwości fizycznych szkła oraz budowy pakietu szybowego, a w szczególności: pęknięcia szkła (obejmuje także termiczne pęknięcia szyb), kondensacja pary wodnej, odchylenia barwy, zjawisko optyczne zwane „Pierścieniami Newtona” (efekt tęczy),
 • Wady wynikają z działania specyficznych warunków na terenie obiektu w którym produkty są zamontowane,
 • Produkt został umyślnie uszkodzony,
 • Wada powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania w tym używanie środków o działaniu chemicznym, termicznym itp.,
 • Wada powstała wskutek działania siły wyższej,
 • Produkt został przerobiony przez osoby trzecie np. przemalowania, ponowne oszklenie lub okucie a w szczególności, jeśli zostały bezpośrednio do niego zamontowane inne elementy np. kraty, okiennice, rolety, żaluzje itp.,
 • Produkt jest niekompletny np. nieoszklony lub bez kompletnych okuć, a także bez skrzydeł lub bez ościeżnicy,
 • Produkt został uszkodzony poprzez zastosowanie niewłaściwych taśm oklejających,
 • Produkt  został zamontowany niezgodnie z „INSTRUKCJĄ MONTAŻU”,
 • Wady powstały w wyniku nieprzestrzegania „Wskazówek dla Właściwej Pielęgnacji i Konserwacji Okien i Drzwi Balkonowych Drewnianych” oraz pozostałych przekazanych wraz z Kartą gwarancją instrukcji i wskazówek,
 • Przynajmniej  raz  w  każdym  roku  trwania Gwarancji  nie  został zlecony przez Klienta/Sprzedawcę, a przeprowadzony przez Producenta lub Autoryzowanego przedstawiciela Producenta Serwis i konserwacja Produktów objętych Gwarancją,
 • Serwis i konserwacja  przeprowadzany  przez  Producenta  lub Autoryzowanego przedstawiciela Producenta jest usługą odpłatną i  jest wykonywany na podstawie zgłoszenia dokonanego przez użytkownika Produktów objętych Gwarancją.

§ 4

1. Na podstawie niniejszej gwarancji Producent zobowiązuje się wyłącznie do usunięcia wad Produktów objętych gwarancją opisanych w § 2 ust. 1 w przypadku zgłoszenia wad w terminach określonych w § 5 ust. 2 niniejszej gwarancji.

2. W przypadku bezpodstawnego zgłoszenia roszczenia z niniejszej gwarancji, Kupujący zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Producenta wszelkich kosztów pracy i dojazdu osób zaangażowanych przez Producenta do sprawdzenia zasadności zgłoszenia.

§ 5

1. Gwarancja przewiduje usunięcie usterek zaistniałych i zgłoszonych w okresie oznaczonym na „KARCIE GWARANCYJNEJ”, licząc tenże okres od dnia wydania produktu Kupującemu.

2. Jako dzień zgłoszenia usterek przyjmuje się dzień, w którym informacja faktycznie dotarła do Producenta (np. otrzymania pisma, e-maila, faxu lub osobiście).

3. Kupujący korzysta z usług gwarancyjnych Producenta zgodnie z niniejszymi warunkami wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w miejscu wydania produktu Kupującemu.

4. Producent nie przyjmuje rachunków za poniesione koszty związane z samodzielnym usunięciem wad.

§ 6

1. Kupujący zgłasza reklamację w formie pisemnej do siedziby Producenta.

2. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia usterek Producent udzieli Kupującemu pisemnej odpowiedzi odnośnie dalszego trybu rozpatrywania zgłoszenia.

3. Producent może domagać się od Kupującego dodatkowych informacji odnośnie zaistniałych usterek.

4. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie reklamacji nastąpi w formie „Protokołu z reklamacji”.

5. „Protokół z reklamacji” powstaje przy udziale Kupującego lub w oparciu o informacje od Niego uzyskane.

6. Przy dokonywaniu oględzin lub sporządzaniu „Protokołu z reklamacji” usterki mogą zostać bezpośrednio usunięte, o ile będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia.

7. Kupujący zapewni każdorazowo Producentowi lub osobom przez niego upoważnionym dostęp do reklamowanego produktu w celu oględzin i usunięcia usterek.

8. Uniemożliwienie przez Kupującego dostępu producentowi do reklamowanego produktu w ustalonym terminie traktuje się jako zwolnienie Gwaranta z obowiązków wynikających z gwarancji.

§ 7

1. Usunięcie usterek nastąpi w terminie do jednego miesiąca od daty powiadomienia Zamawiającego o przyjęciu reklamacji.

2. Szczegółowy tryb i data usunięcia usterek zostaną określone pomiędzy stronami telefonicznie lub listownie.

3. Producent dołoży starań, aby usunąć usterki w jak najszybszym terminie.

§ 8

1. Dowodem udzielenia gwarancji przez Producenta jest wystawiona „KARTA GWARANCYJNA”.

2. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedłożenie „KARTY GWARANCYJNEJ” i dowodu zakupu (faktury).

3. Przerabiana bądź nieczytelna „KARTA GWARANCYJNA” może zostać uznana za nieważną.

4. Dowodem zawarcia umowy gwarancyjnej jest podpisanie niniejszej „KARTY GWARANCYJNEJ”. Dla zachowania ważności umowy gwarancyjnej wymagany jest podpis obu Stron.

§ 9

1. Naprawy i przeróbki produktu w okresie gwarancji wykonane przez osoby nieupoważnione przez producenta mogą powodować wygaśnięcie praw z niniejszej gwarancji.

2. Dokonanie napraw gwarancyjnych zostanie zapisane w „KARCIE GWARANCYJNEJ”.

Adres do zgłoszeń gwarancyjnych:

Usługi gwarancyjne:

RONKOWSKI Fabryka Okien i Drzwi S.A.
ul. Mała Kolejowa 4
83-400 Kościerzyna

1. tel. 58/686-77-81
2. tel./fax 686-78-54

e-mail: biuro@ronkowski.eu

 

UWAGA!

Dodatkowo podczas użytkowania zabrania się:

 • Obciążania zawiasów przez zbyt gwałtowne otwieranie skrzydła, skutkiem czego może być wyłamanie zawiasów oraz uszkodzenie skrzydła i ramy.
 • Zabezpieczenie przed zamknięciem poprzez klinowanie twardym przedmiotem
 • Montażu na ramie rolet zewnętrznych

 

 

WSKAZÓWKI DLA WŁAŚCIWEJ PIELĘGNACJI I KONSERWACJI OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH DREWNIANYCH

Serdeczne Gratulacje!

Zdecydowaliście się Państwo na drewniane okna i drzwi balkonowe, które co do właściwości użytkowych i nowoczesnej technologii produkcji posiadają najwyższą jakość.

Aby zachować wysoką jakość i piękno okien oraz drzwi należy przestrzegać wskazówek i rad stosując zestawy pielęgnacyjne do drewnianych okien i drzwi typu Remmers Pflege Set.

Warunkiem gwarancji posiadania długotrwałej wysokiej jakości nowych okien bądź drzwi balkonowych drewnianych jest stałe przestrzeganie poniższych zaleceń.

PIELĘGNACJA I KONSERWCJA POWIERZCHNI DREWNIANYCH

 • Okna i drzwi balkonowe należy czyścić i pielęgnować 2 razy do roku tj. wiosną i jesienią przy sprzyjających warunkach pogodowych zestawem pielęgnacyjnym do drewnianych okien i drzwi firmy Remmers Pflege Set.
  Stosując regularnie powyższe preparaty do pielęgnacji przedłużają Państwo trwałość okien, a także nadają oknom nowy blask i chronią je dodatkowo przed  szkodliwym oddziaływaniem atmosferycznym.
 • Nie spieszyć się. Powlekaną na gotowo stolarkę otworową /okna i drzwi balkonowe/ należy czyścić po 6-8 tygodniach, unikając przy tym bezwzględnie intensywnego i suchego przecierania oraz agresywnych środków czyszczących Nie powinno się stosować do czyszczenia ram płynu do mycia szyb, naczyń, gdyż niekorzystnie one wpływają na powierzchnie akrylowe. Nie dopuszczalne jest stosowanie środków do szorowania, środków, które w swoim składzie posiadają środki anionowo powierzchniowo czynne i rozpuszczalników typu aceton, nitro itp., które powodują zmatowienie i rozpuszczenie powierzchni. Należy stosować wyłącznie łagodne środki czyszczące zgodne z zaleceniami producenta /np. zestaw pielęgnacyjny Remmers Pflege Set/
 • Prawidłowa wentylacja - ważna rzecz. Regularne wietrzenie pomieszczeń, sprzyja dobremu samopoczuciu i właściwej koncentracji, a także pozwala na wymianę zużytego wilgotnego powietrza na suche świeże powietrze i zapewnia dobrą termoizolację. Dlatego też należy wszystkie pomieszczenia przewietrzać co rano od 10 do 15 minut, natomiast w ciągu dnia zależnie od sposobu korzystania, czynność wietrzenia powtórzyć od 3 do 4 razy po 5 minut.
  Ogrzewanie należy przy tym wyłączyć, a okno szeroko otworzyć. Jest to bardziej efektywne i energooszczędne niż okno stale uchylone. Suche i bogate w tlen powietrze z zewnątrz ogrzewa się szybciej, a Państwa ogrzewanie w krótkim czasie zapewni znowu przytulność pomieszczeń.

WSKAZÓWKI MONTAŻOWE:
Zabrania się stosowania do zabezpieczania okien w trakcie prac budowlanych taśm z silnym klejem np. taśm zbrojonych.

Ewentualne nalepki należy usunąć ze szkła najpóźniej po około 14 dniach od montażu okien, gdyż późniejsze ich usunięcie może być bardzo utrudnione.

Pliki do pobrania

 
 
wykonane przez: derwi.pl
wyślij