Warunki gwarancji na drzwi wewnętrzne

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na drzwi wykończone ostatecznymi powłokami malarskimi przez firmę Ronkowski i montowane zgodnie z załączoną „Instrukcją montażu drzwi wewnątrzlokalowych” przez montażystów Producenta, Autoryzowane Grupy Montażowe lub samodzielnie przez Kupującego.
Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży uwidocznionej na dowodzie zakupu towaru.
2. W przypadku ujawnienia się wady w okresie gwarancji oraz zgłoszenia Gwarantowi tej wady w okresie gwarancji Producent (Gwarant) zobowiązuje się do:
A) Nieodpłatnej naprawy wyrobu wadliwego w okresie gwarancyjnym lub wymiany wyrobu na nowy, jeśli ujawniły się wady, których nie można usunąć poprzez naprawę. Producent (Gwarant) zobowiązuje się dokonać naprawy wyrobu wadliwego lub wymiany wyrobu na nowy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 60 dni, a w szczególnych przypadkach, np. technologia produkcji, stopień uszkodzenia lub skomplikowania wykonania nowego wyrobu, w terminie maksymalnie do 90 dni. Decyzję o naprawie lub wymianie podejmuje producent po dokonaniu oględzin wyrobu u Kupującego lub w firmie Ronkowski.
B) W sytuacji, gdy wada będąca przyczyną reklamacji jest według oceny Producenta (Gwaranta) usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy.
C) W razie stwierdzenia konieczności Producent (Gwarant) ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Producent (Gwarant) umawia z Kupującym termin wizji lokalnej w dni robocze. Brak współpracy Kupującego z Producentem (Gwarantem) w zakresie umówienia terminu wizji lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Producenta (Gwaranta) w pomieszczeniu Kupującego w celu demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.
D) Jeżeli charakter wady nie wymaga jej usuwania w warunkach fabrycznych naprawę gwarancyjną mającą na celu przywrócenie wyrobu do stanu zgodnego z umową można wykonać poprzez dosłanie do sklepu (sprzedawcy) elementów zamiennych. Producent (Gwarant) zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Producenta (Gwaranta).
E) Jeżeli charakter wady wymaga jej usunięcia w warunkach fabrycznych Producent (Gwarant) zastrzega sobie możliwość odebrania wyrobu od Kupującego, aby w fabryce dokonać naprawy gwarancyjnej mającej na celu przywrócenie wyrobu do stanu zgodnego z umową. Producent (Gwarant) zobowiązuje się niezwłocznie dokonać naprawy wyrobu wadliwego w fabryce, ale nie później niż w terminie 30 dni.
F) Rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie najkrótszym terminie.
G) Za zgodą Kupującego, reklamacja może zostać zakończona poprzez obniżenie ceny, co skutkuje jednak wygaśnięciem gwarancji na reklamowany wyrób.
3. Uprawnienia Kupującego:
A) Kupujący może składać reklamacje z tytułu stwierdzonych wad w punkcie handlowym, w którym dokonano zakupu lub w siedzibie Producenta (Gwaranta), przedstawiając dowód zakupu reklamowanego wyrobu wraz z poprawnie wypełnioną „Kartą Gwarancyjną”.
B) „Karta Gwarancyjna” jest wyłącznym dokumentem (łącznie z dowodem zakupu) upoważniającym Kupującego do dochodzenia uprawnień w niej zawartych.
C) „Karta Gwarancyjna” nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
4. Gwarancją nie są objęte:
A) Mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w trakcie transportu, składowania i przechowywania wyrobów.
B) Wady wyrobów powstałe na skutek ich przechowywania lub użytkowania w środowisku o nieodpowiedniej wilgotności powietrza. Wymagana względna wilgotność w pomieszczeniu, w którym ma miejsce montaż drzwi Ronkowski jak również ich późniejsze użytkowanie, to 35 – 60%.
C) Wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub niedbałości Kupującego.
D) Wyroby zamontowane niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcjami montażu.
E) Przebarwienia i różnice w odcieniach ramiaków i płycin wynikające z naturalnych właściwości drewna (np. różnice między bielem a twardzielą, przekrojem promieniowym i stycznym) oraz naturalne zmiany barwy spowodowane upływem czasu.
F) Struktura drewna wzdłuż rocznych przyrostów objawiających się jako nieznaczne nierówności między drewnem późnym a wczesnym (podniesione usłojenie).
G) Wyroby posiadające zmiany konstrukcyjne dokonane przez osoby nieuprawnione.
H) Braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy odbiorze towaru.
I) Usterki wyrobu nieistotne lub niewidoczne po zamontowaniu. Widoczność usterki określa się poprzez dokonanie oceny wizualnej wyrobu z odległości co najmniej 1,5 metra od powierzchni drzwi stojąc pod kątem tak prostopadłym do powierzchni drzwi jak to możliwe.
J) Wyroby bez ważnej Karty Gwarancyjnej.
K) Wyroby niepełnowartościowe, których cena została obniżona.
L) Uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, niezależnych od producenta i warunków eksploatacji (powódź, zalanie, pożar, włamanie itp.).
5. Producent (Gwarant) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku użytkowania produktu lub będące wynikiem niemożności jego użytkowania, w tym również za utratę zysków, poniesione straty oraz inne szkody powypadkowe lub wynikowe. Producent (Gwarant) nie odpowiada również za roszczenia wysuwane przez użytkownika w stosunku do osób trzecich.
6. Producent (Gwarant) nie wystawia kopii Kart Gwarancyjnych.
7. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz kartę gwarancyjną na drzwi wewnętrzne Ronkowski (PDF)

 
 
wykonane przez: derwi.pl
wyślij